Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przedstawiamy naszą politykę prywatności i wykaz informacji o tym, jak gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Komunikujmy Magdalena Skorupka-Kaczmarek ul. Czesława Miłosza 4, 80-126 Gdańsk NIP 628 134 58 10

Administrator prowadzi:

2.KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Możesz się z nami skontaktować, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w następujący sposób:

 • przez e-mail na adres: biuro@komunikujmy.pl;
 • telefonicznie pod numerem: +46 606 510 855;
 • pocztą na adres:
  Komunikujmy Magdalena Skorupka-Kaczmarek ul. Czesława Miłosza 4 80-126 Gdańsk

3.PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

3.1 Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

3.1.1 Dane klientów i potencjalnych klientów

Twoje dane osobowe, przetwarzane będą w celu świadczenia na Twoją rzecz usług PR.

Podpisując z nami umowę na świadczenie usług PR lub nawiązując z nami kontakt w celu jej zawarcia podajesz nam dane niezbędne do zawarcia i wykonania tejże umowy, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po wykonaniu umowy, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na archiwizowaniu danych na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W zakresie danych związanych z realizacją przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z obowiązującymi przepisami prawa, z których wynika konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków, w szczególności z zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3.1.2 Dane personelu klientów i potencjalnych klientów

Jeżeli jesteś osobą kontaktową ze strony klienta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz. W takim przypadku przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, stanowisko pracy. Dane te pozyskujemy od naszego klienta, a Twojego pracodawcy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi klientami.

3.1.3 Dane kontrahentów i potencjalnych kontrahentów

Jeżeli jesteś naszym (potencjalnym) klientem Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy lub podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po zakończeniu wykonywania umowy lub po zakończeniu podejmowania działań w celu wykonania umowy dane te mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową.

W zakresie danych związanych z realizacją przez Administratora obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z obowiązującymi przepisami prawa, z których wynika konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków, w szczególności z zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3.1.4 Dane personelu kontrahentów i potencjalnych kontrahentów

Jeżeli jesteś osobą kontaktową ze strony naszego (potencjalnego) kontrahenta, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane, aby kontaktować się z Tobą w sprawach bieżących, a w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania i ew. prowadzenia dalszego kontaktu, przyjmowania i przedstawiania ofert, prowadzenia negocjacji, a także zawierania i wykonywania umów między nami a Tobą lub Twoim pracodawcą / podmiotem, który reprezentujesz. W takim przypadku przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, stanowisko pracy. Dane te pozyskujemy od naszego klienta, a Twojego pracodawcy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji i prowadzeniu kontaktu z naszymi kontrahentami.

3.1.5 Dane dziennikarzy oraz innych osób, do których kierowane są działania w ramach świadczenia usług PR

Jeżeli jesteś dziennikarzem lub inną osobą, do której kierowane są nasze działania w ramach świadczenia naszym klientom usług PR, Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania Ci informacji prasowych o reprezentowanych przez Administratora markach, informowania Cię o produktach i usługach firm współpracujących z Administratorem (partnerów), o organizowanych przez Administratora konkursach, targach i innych wydarzeniach branżowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów jakim jest wykonywanie działalności agencji PR.

W celu lepszego dopasowania rodzaju i zakresu wysyłanych do Ciebie treści, Twoje dane będą podlegały częściowej automatyzacji procesu przetwarzania, w tym pomocniczemu profilowaniu, jednakże podejmowanie decyzji o przesłaniu Ci informacji oraz jej rodzaju nie będą zautomatyzowane.

Jeżeli dane osobowe nie pochodzą od Ciebie Administrator przetwarza tylko niezbędne dane, które pozwalają na realizacje celu wskazanego powyżej. Najczęściej jest to: imię, nazwisko, mail, numer telefonu, wizerunek uczestników widoczny na zdjęciach z eventu;

3.1.6 Dane przetwarzane w celach marketingowych

Jeżeli korzystasz z naszych stron internetowych możemy przetwarzać takie Twoje dane jak: adres IP, pliki cookies oraz inne identyfikatory związane z wejściem na nasze strony. Możemy również przetwarzać dane pozostawione przez Ciebie na naszych stronach np. w komentarzach, wiadomościach itp. Jeżeli dane te umożliwiają identyfikację Twojej tożsamości, stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO. Dane te przetwarzamy w celach informowania o naszej działalności oraz w celach analitycznych i statystycznych, a podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu usług własnych oraz prowadzeniu analiz aktywności użytkowników. W zakresie plików cookies dane te przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażonej poprzez ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.

3.1.7 Dane innych osób

Jeżeli kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą w innych sprawach niż:

 • zawarcie umowy o świadczenie usług PR,
 • współpracy z nami jako nasz kontrahent lub osoba wyznaczona do kontaktu ze strony naszego kontrahenta,
 • utrzymywania relacji z dziennikarzami oraz innymi osobami, do których kierowane są działania w ramach świadczenia usług PR,

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu załatwienia sprawy, związanej z kontaktem.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze kierowanej do nas korespondencji oraz załatwianiem bieżących spraw związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie, jeżeli sam/a nam je podałeś/aś albo udostępniłeś/aś je sam/a lub za pośrednictwem swojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz.

3.2 Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz dodatkowego okresu wynoszącego sześć miesięcy po upływie terminu przedawnienia, w którym doręczone mogą zostać przesyłki związane z dochodzeniem roszczeń. 

W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie udzielonej zgody, dane te mogą być usunięte wcześniej, jeżeli cofnięta zostanie zgoda na ich przetwarzanie. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) będą przetwarzane przez okres przewidziany prawem.

3.3 Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie naszym klientom w raportach z wykonanych usług PR oraz podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności (dostawcy usług), w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, informatycznych, hostingowych, komunikacyjnych, administratorom portali społecznościowych, dostawcom oprogramowania itp.

3.4 Dobrowolność podania danych

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

4.PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Do przekazania Twoich danych osobowych poza obszar EOG może dojść w zakresie danych przetwarzanych wykorzystywanych na naszych profilach w portalach społecznościowych. Twoje dane osobowe zgromadzone na naszych profilach w portalach społecznościowych są przekazywane do serwerów administratorów tychże portali, z których niektóre mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Wszyscy z administratorów portali społecznościowych posiadający siedzibę w Stanach Zjednoczonych, na których przetwarzamy Twoje dane przystąpili do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

5.PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz następujące prawa:

5.1.1 Prawo dostępu do Twoich danych osobowych

Na tej podstawie możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, rodzaju (kategoriach) danych, odbiorcach, którym udostępniamy Twoje dane oraz o planowanym czasie przetwarzania Twoich danych.

5.1.2 Prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych

W razie zgłoszenia takiego żądania, otrzymasz od nas kopię Twoich danych jakie przetwarzamy.

5.1.3 Prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych

Jeżeli Twoje dane, które przetwarzamy są błędne lub niekompletne, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.

5.1.4 Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

Możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, w sytuacji, gdy nie są one już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla którego zostały zebrane.

5.1.5 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

W razie żądania ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w innym zakresie niż ich przechowywanie, aż do czasu ustania przyczyn ograniczenia ich przetwarzania. Poza przechowywaniem, Twoje dane osobowe w okresie ograniczenia ich przetwarzania, mogą być przetwarzane wyjątkowo na podstawie Twojej zgody lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń́ albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź́ z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

5.1.6 Prawo do przeniesienia Twoich danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w związku z zawartą umową lub Twoją zgodą, możesz zwrócić się do nas o wydanie Twoich danych osobowych, dostarczonych nam przez Ciebie, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz również domagać się przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale pod warunkiem, że będzie to możliwe z uwagi na techniczne możliwości istniejące zarówno po naszej stronie jak i podmiotu, któremu chcesz przesłać swoje dane.

5.1.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jest to podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit f RODO), możesz w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że Twój sprzeciw dotyczący przetwarzania w innych powinien zawierać uzasadnienie. Bez uzasadnienia możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

5.1.8 Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie Twojej zgody (podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możesz w każdej chwili zgodę wycofać. Cofnięcie zgody, nie ma oczywiście wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody.

5.1.9 Prawo do wniesienia skargi do PUODO

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2 SPOSÓB ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

Wszelkie żądania związane z przysługującymi Ci prawami wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz składać:

 • przez e-mail na adres: kontakt@komunikujmy.pl
 • telefonicznie +48 606 510 855
 • pocztą na adres: Komunikujmy Magdalena Skorupka-Kaczmarek ul. Czesława Miłosza 4 (0-126 Gdańsk

Wniosek o realizację Twoich praw będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego otrzymania. Termin ten może być przedłużony, w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany wraz z podaniem przyczyn przedłużenia terminu.

6. PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa dostępna pod adresem: www.komunikujmy.pl , podobnie jak wiele stron internetowych zapisuje na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (np. na komputerze, tablecie, smartfonie), tzw. pliki cookies.

Pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Twoich preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

W każdej chwili możesz zrezygnować z plików cookies. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Ciebie serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdziesz w informacjach podawanych przez dostawcę Twojej przeglądarki.

Informacje o korzystaniu przez nasze strony internetowe z plików cookies pojawiają się przy Twojej pierwszej wizycie na danej stronie. Jeżeli decydujesz się pozostać na naszej stronie internetowej bez wyłączania ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.